Medyum Burak

SEvdiğimin sevgisini kazanmak içinherhangi bir cuma sabahı sabah namazı sonrası,salavat,yasin suresi sonra bu okunur

Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkal kavlü alel kâfirîn. 
Evelem yerav ennâ halaknâ lehüm mimmâ alimet eydâna 
enâmen fehüm lehâ mâlikûn. Ve zellelnâhâ lehüm feminhâ 
rakûbühüm ve minhâ ye’külûn. Ve lehüm fîhâ menâfiu ve 
meşâribü efelâ yeşkürûn. Vettehazû min dûnillâhi âliheten 
leallehüm yünsarûn. Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm lehüm 
cündün muhdarûn. Felâ yahzünke kavlühüm innâ na’lemü mâ 
yüsirrûn. Evelem yerav insânü ennâ halaknâhü min nutfetin fe 
izâ hüve hasîmün mübîn. Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn. 
Yâ kâdiru ya azîzü yâ mü’minu yâ müheyminu yâ zâhiru yâ 
kebîru ecib yâ Kesfeyâîl ente ve huddâmeke miner rûhâniyyeti 
vel ardiyyeti ve ente yâ meymûn sâmian mutîan bi hakki 
ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîne âmîn. Ve bi hakkil azîzil 
kebîril müteâli ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm emruhu 
zedzağ ve bi hakki lahhattîl limukfencil fevekaal hakku ve 
batale mâ kânû ya’melûn. Ve aksemtü aleyküm yâ yezağ yâ 
hakhâîl ”sehhirlî kulûbe cemîa benî âdeme ve benâti Havvâ” 
bi hakki ve bi hürmeti seyyidike yeza’sendeyûşin. 

ardından yine bir defa bu dua okunur

Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabbetî 
fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi 
hakki ve bi hürmeti seyyidike yeza’sendeyûşin. 

ikinci duada isimler zikredilir okumaya başlamadan önce salavatı şerife okuyun

19 Kasım 2013 Saat : 2:51
admin
devamını oku

sevgilimi kendime aşık etmek için dua

sevdiğiniz insanın size muhabbetle bağlanması için pazar yada cuma sabahı sabah nazı sonrası,salavatı şerife ardından ,yasin suresi
..
Kâlû innâ tetayyernâ biküm lein lem tentehû lener 
cümenneküm veleyemes senneküm minnâ azâbün elîm. Kâlû 
tâiruküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmün müsrifûn. 
Ve câe min aksal medîneti racülün yesâ kâle yâ kavmittebiul 
mürselîn. İttebiû men lâ yeselüküm ecran ve hüm mühtedûn. 
Ve mâ liye lâ a’büdillezî fetaranî ve ileyhi türceûn. Eettehızü 
min dûnihi âliheten in yüridnir rahmânü bi durrin lâ tuğni annî 
şefâatühüm şeyen ve lâ yünkızûn. İnnî izen lefî dalâlin mübîn. 
Mâliki yevmiddîn. Yâ mukallibel kulûbi vel ebsâri ecib Yâ 
Semsemâîl ente ve huddâmeke miner rûhâniyyeti vel ardiyyeti 
ve ente yâ Ahmer sâmian mutîan bi hakki mâliki yevmiddîn ve 
bi hakkil mukallibel kulûbi vel ebsâri ve bi hakki melikil ğâlibü 
aleyküm emruhu taykel ve bi hakki kahtaytîl fe izâ câe va’dü 
rabbî cealehü dekkâe ve kâne va’dü rabbî hakkâ. Ve aksemtü 
aleyküm kebuğfemeyâîl ”sehhirlî kulûbi cemîa benî âdeme ve 
benâti Havvâ” bi hakki ve bi hürmeti seyyidike kağhaşhayûşin

bu duanın ardından isimleri eklemek suretiyle bu duayı okuyun..

Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabetî 
fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi 
hakki ve bi hürmeti seyyidike kağhaşhayûşin.

18 Kasım 2013 Saat : 10:37
admin
devamını oku

Kocanı eve döndürebilmek için ene etkili dua

cuma veya pazar sabahı sabah namazı ardında salavatı şerife oku,sonra yasin sonrasında yazacağım bu duayı oku

Ve eni’büdûnî hâzâ sırâtün müstekîm. Ve lekad edalle
minküm cibillen kesîrâ. Efelem tekûnû ta’kılûn. Hâzihi
cehennemülletî küntüm tûadûn. Islevhel bimâ küntüm
tekfirûn. Elyevme nahtimü alâ efvâhihim ve tükellimünâ
eydîhim ve teşhedü ercülühüm bimâ kânû yeksibûn. Ve lev
neşâü letemesnâ alâ a’yünihim festebekus sırâta fe ennâ
yübsırûn. Ve lev neşâü lemesahnâ hüm alâ mekânetihim
femestetâû mudiyyen ve lâ yerciûn. Ve men nüammirhü
nünekkishü fil halkı efelâ ya’kılûn. Ve mâ allemnâhüş şı’ra ve
mâ yenbeğî lehü in hüve illâ zikrun ve kurânün mübîn.
Sırâtallezîne enamte aleyhim. yâ hakîmü Ya alîmü yâ allâmel
ğuyûbi yâ nûru yâ aliyyü yâ latîfü yâ hâdî ecib yâ anyâîl ente
ve huddâmeke miner rûhâniyyeti vel ardiyyeti ve ente yâ
ebyad sâmian mutîan bi hakki sırâtallezîne enamte aleyhim.
Ve bi hakkil hakîmil alîmi ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm
emruhu şetsah ve bi hakki cehhattîl ileyhi yasadül kelimüt
tayyıbü vel amelüs sâlihu yerfeuh.Ve aksemtü aleyküm yâ
kecu’sestâîl”sehhirlî kulûbi cemîa benî âdeme ve benâti hava’
bi hakki ve bi hürmeti seyyidike şekihüyûşin.

bu duanın ardından

Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabetî
fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi
hakki ve bi hürmeti seyyidike şekihüyûşin.

bunu okuyacaksınız bu ikinci duada isimler zikredilecek

15 Kasım 2013 Saat : 5:02
admin
devamını oku

Kötü birinin dilini bağlamak için

Olur olmaz her şeye karışan ailesini, etrafını rahatsız eden bir zalimin dilini bağlamak suretiyle zararını önleyip, alçak gönüllü ve mütevazi olmasını temin etmek amacıyla aşağıda gelen tılsım iki adet yazılır. Birincisi; Kişinin oturduğu evin kapısı üzerine ya da evine yakın bir yerde ağır taş altına konur. Diğerini ise; Zarar gören kimse yanında taşır.

Tılsım budur:

12 Kasım 2013 Saat : 1:08
admin
devamını oku

Muhabbeti arttırmak için tılsım

Aşağıda gelen tılsım siyah tavuk yumurtasına yazılır. Varsa talep edilen kişinin elbise parçasına sarılır ve yanmakta olan ateşin altındaki küle gömülür. Kısa zamanda beklenen muhabbet meydana gelir. Mücerreptir.
Tılsım budur;

11 Kasım 2013 Saat : 12:28
admin
devamını oku

Çok Etkili Evlenme Duası Oku

Bismillahirrahmanirrahim

Ayet-el- Kürsi’nin evlilik için okunur bu tertipte okunma yöntemi diğer okumalara göre farklıdır. Sadece ve sadece belirtilmiş olan süreçte okunur. En fazla .. ay arka arkaya okuna bilir. Genelde ilk ay okunma arkasında evlenecek bir işi mutlaka karşınıza çıkacaktır. Buna içtenlikle inanarak okumanız gerekli Allah’a tam bir inanç ve güvenle okudunuz takdirde ve belirtilmiş şekilde uygulandığında Allah’ın İzniyle karşınıza birisi çıkacaktır. Okuma zamanı …, sayısı ise… dır.

5 Kasım 2013 Saat : 5:42
admin
devamını oku

Sevgilimi Evlenmeye İkna Etme Duası

KEZALİKE ZEVVECNAHÜM BİHURİN IYN … defa Her gün

* Normal bir mendil büyüklüğünde ipekli kırmızı bir kumaş parçası ve ya kullanılmamış kırmızı ipek bir mendil. Bu kırmızı mendil veya ipek kumaşa, Nahl suresi 72. ayeti herhangi bir kalemle yazılacak ve üzerine aynı ayet … defa okunacak.

Başlamadan önce gusül abdesti alınacak. Hiç kullanılmamış iç çamaşırı giyilecek ve İki rekât Allah rızası için namaz kılınacak. Namazdan sonra, bizim için hayırlı olacak bir eş bulmak, hayırlısıyla mutlu bir evlilik yapıp hayırlı bir yuva kurmak niyeti ile niyetlenip 4356 kez Ya Allah ismi şerifiyle okumaya başlanacak. Her yüze geldiğimizde Nahl suresi 72. ayeti … defa okunacak. Okurken içine ayet yazılan kırmızı pek mendil veya kumaş parçası kalbin üzerine konacak. Okuma sırasında ve daha sonra iki göğüs arasında duracak. Evlilik gerçekleşene kadar durması hayırlıdır.

Nahl suresi 72. ayeti :

Bismillahirrahmanirrahim.

Vallahü ceale leküm min enfüsiküm ezvacen ve ceale leküm min ezvaciküm benine ve hafedeten ve rezakaküm minet tayyibat.

2 Kasım 2013 Saat : 3:20
admin
devamını oku

Çok Etkili Bağlama Duası Nasıl Okunur

Eş olabilir nişanlı olabilir sevdiğin bir insanı kendine bağlamak için yapılan dua yöntemini de bu yazımızda ele alarak yine sizlere değerli bilgileri sunmaya çalışacağız inşallah değerli dostlar. Özellikle aşk acısı yaşayanlar için oldukça faydalı olacaktır bu bilgiler. Nasıl okuyacağız diyenler için hemen anlatıma geçiyorum. Bir cuma sabahı kalkıp sabah namazı sonrasında abdestli bir biçimde Yasin suresi okuyup salâvat getiriyoruz. Sonrasında şu duamızı ediyoruz:

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Yâ sîn. Vel kurânil hakîm. İnneke leminel murselîn. Alâ sırâtim mustekîm. Tenzîlel azîzir rahîm. Litünzira kavmen mâ ünzira âbâühüm fehüm ğâfilûn. Lekad hakkal kavlü alâ ekserihim fehüm lâ yü’minûn. İnnâ cealnâ fî a’nâkıhim ağlâlen fehiye ilel ezkânifehüm mukmehûn. Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsırûn. Ve sevâün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü’minûn. İnnemâ tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmâne bil ğaybi febeşşirhü bi mağfiratinve ecrin kerîm. İnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârahüm ve külle şeyin ahsaynâhü fî imâmin mübîn. Ve aksemtü aleyküm bi havlillâhi ve kuvvetihi azemtü aleyküm yâ ma’şeral ervâhır rûhâniyyeti bi ızzi ızzillâhi ve bi nûri vechillâhi ve bi hakki esmâillâhi ve bi hakki bismillâhir rahmânirrahîmi Elhamdü lillâhi rabbil âlemîne yâ hayyü yâ kayyûmü yâ şâfî yâ kâfî yâ hâdî yâ latîfü yâ bâkî ecib yâ rukyâîl ente ve huddâmeke miner rûhâniyyeti vel ardiyyeti ve ente yâ müğzhibü sâmian mutîan bi hakki Elhamdü lillâhi rab- bil âlemîne ve bi hakki yâ hayyi yâ kayyûmi ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm emruhu ebced ve bi hakki littahtîl Ve kul câel hakku ve zehekal bâtılü innel bâtile kâne zehûkâ. Ve aksemtü aleyküm yâ ketı’rasbâîl ”sehhirlî kulûbi cemîa benî âdeme ve benâti Havvâ” bi hakki ve bi hürmeti seyyidike kahtafheyûşin.

Hemen ardından isimler içerisinde olacak şekilde şu duamızı okuyoruz:

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabbetî fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi hakki ve bi hürmeti seyyidike kahtafheyîşin.

Böylelikle bağlama duamızı tamamlamış oluyoruz, eğer istersek 3 hafta aynı günlerde aynı okumayı yapabilirsiniz.

31 Ekim 2013 Saat : 5:04
admin
devamını oku

Sevgilimin Bana Ömür Boyu Bağlanması için Dua

Bir kimse halk arasında sevilip sayılmak ya da eşine, sevdiğine, aile efradına sözünü dinletebilmek ve onların gönüllerine taht kurmak ve kendisine şefkat, merhamet ve yumuşak kalpli olmalarını sağlamak amacıyla aşağıda gelen ayeti kerimeler her gün düzenli olarak … defa okunmaya devam edilmelidir. Okunacak ayeti kerimeler şunlardır:

Vecealna fi kulubillezinet-tebeuhü ra’feten ve rahmeh*Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni, ve li-tüsnea ala ayni*Lev-enfakte m-fil ardi cemian ma ellefe beyne kulubihim, vela kinnellahe ellefe beynehüm, innehü azizün hakim*Yühibbunehüm ke-hubbillahi vellezine amenü eşeddü hubben lillah*

29 Ekim 2013 Saat : 3:15
admin
devamını oku

Hızlı Tutan Muhabbet Duası

“Selâmün kavlen min rabbin rahıym”

Ayet-i kerimesi …defa, salavat-ı şerife 130 defa, Fatiha-i şerife 3 defa okunduktan sonra “Ey Rabbim” diye duada bulunan kulun dilek ve muradı gerçekleşir.

Er-Rahiym esmasını Pazartesi günü uygun bir saatte tatlı bir gida üzerine okunur ve buhurlanır. Matluba yedirilirse muhabbetinden bıkacak olup, talibe aşık olur.

25 Ekim 2013 Saat : 12:54
admin
devamını oku
 Son Yazılar FriendFeed
  1. Sorununuzu Yazınız

Son Yorumlar